Mối bé, ấu trùng mối

Ấu trùng mối mọt, hoặc mối trẻ con, đôi khi được gọi là “con mối.” Đây là những con mối đã được nở từ trứng của tổ, nhưng họ chưa ... Continue Reading →

Vòng đời mối

Vòng đời của mối bắt đầu khi mối cánh đực và cái tụ tập thành đàn bay khỏi tổ, giao phối với nhau và sinh sản. Sau khi được thụ tinh, những ... Continue Reading →